3. decembra 2021

Stratiť život pre Krista

Zamyslenie na 13. nedeľu v Cezročnom období, Mt 10, 37-42

 „Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“

V evanjeliu dnešnej nedele nám evanjelista Matúš ponúka Ježišove vyznanie o tom, ako veľmi túži po našej láske. Ježiš je ten, ktorý nám zjavuje lásku milujúceho Otca. Ako nás miluje Otec? Láskou, ktorá ide až za horizont smrti a utrpenia na kríži a zjavuje sa v slávnom Kristovom Zmŕtvychvstaní. Prečo tento úvod? Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“

Prečo Ježiš hovorí, že kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden? Snáď tým Ježiš chce povedať, že nemáme milovať svojich rodičov? Určite nie. Ježiš nám iba hovorí o tom, že Ježišovo víťazstvo z kríža budeme môcť zakúsiť iba vtedy, keď sa budeme deň čo deň viac podobať na Neho. Keď sa budeme deň čo deň viac zameriavať na dobro druhých ľudí viac ako na to svoje. Keď sa budeme Jemu pripodobňovať v láske. Ako ďalej Ježiš pokračuje: Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.“

Ježišova láska je tá, ktorá nás má pretvárať. Ježiš si svoju lásku nenecháva pre seba, ale dáva ju nám. Vari starostlivosť o učeníkov nie je prejavom lásky? Vari umytie nôh učeníkom nie je prejavom lásky? Vari uzdravenie chorých nie je prejavom lásky? Vari prijatie a stolovanie s mýtnikom nie je prejavom lásky? Zaiste áno. Ježiš nám ide príkladom v obetavej službe pre dobro druhých. Aj dnes nás nanovo pozýva do služby pre druhých, ktorou najlepšie môžeme osláviť nášho milujúceho Otca. Ježiš túži po tom, aby Ho milovali. Ako? Odpoveď nám dáva samotný Ježiš: „A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ Našu lásku voči Ježišovi najlepšie prejavíme obetavou službou pre dobro druhých ľudí. Ak zanecháme svoj život sebectva a obrátime sa k svojim blížnym, tak nájdeme plnohodnotný život, život s Kristom.