27. septembra 2023

Svedectvo o zmŕtvychvstalom Pánovi

3.veľkonočná nedeľa „B“; Sk 3, 13-15.17-19; Lk 24, 35-48

Drahí mladí priatelia! Možno sa nám už niekedy v živote stalo, že sme od veľkej radosti z niečoho, po čom sme dlho túžili, tomu nedokázali akoby hneď uveriť. Až neskôr sme to pochopili i prijali, že je to naozaj tak!

Tak tomu bolo aj v prípade apoštolov. Videli Pána Ježiša umučeného, ukrižovaného a prebodnutého. Uložili ho do hrobu. Smutní a sklamaní čakali vo večeradle, čo bude. Či aj ich nestretne čosi podobné, čo postretlo Pána Ježiša – umučenie a potupná smrť. Mali veľký strach pred Židmi. Mária Magdaléna im hovorí, že hrob ostal prázdny. Apoštol Peter už dokonca Krista naživo videl. I dvaja emauzskí učeníci ich navštívili a vyrozprávali im všetko, čo so zmŕtvychvstalým Pánom zažili na ceste do Emauz, ako im cestou otváral Písma a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Teraz však samotný zmŕtvychvstalý Kristus prichádza medzi nich cez zatvorené dvere a povzbudzuje ich: „Pokoj Vám! Nebojte sa, to som ja, Váš Pán!“ Od tej veľkej radosti a prekvapenia tomu jednoducho nemohli uveriť. Až neskôr od radosti „vytriezveli“ a uverili v neho. Pán Ježiš Kristus im priniesol radosť, nádej i silu, aby toto veľkonočné posolstvo spásy šírili ďalej, keď im hovorí: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“ (Lk 24, 47-48)

A práve slovo svedectvo je centrálnym slovom dnešného Božieho Slova. Aj v prvom čítaní zo Skutkov apoštolov sme počuli reč sv. apoštola Petra obyvateľom Jeruzalema, keď im hovorí: „Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami.“ (Sk 3, 15) Učeníci od tejto chvíle majú krásnu, no i náročnú celoživotnú úlohu – svedčiť o zmŕtvychvstalom Pánovi. A aj svedčili. Slovami i skutkami. Ba aj vlastnou krvou, keď podstúpili mučenícku smrť pre vieru v Boha a Pána Ježiša Krista. V celých dejinách Cirkvi stále nachádzame takých hodnoverných svedkov, ktorí odvážne a trpezlivo svedčili o zmŕtvychvstalom Pánovi. Sú to mnohí svätci i svätice. Ale aj bežní jednoduchí veriaci ľudia, ktorí sa snažili žiť podľa Božích zákonov, právd a prikázaní v každodennom živote. Aj my sme k tomu pozvaní – svedčiť svojim životom, slovami i skutkami, že patríme Pánovi, ktorý neváhal za nás obetovať svoj vlastný život. A to všade tam, kde žijeme a sme. Doma, v škole, na pracoviskách, v dedinách i mestách. Aby druhí v nás uvideli samotného zmŕtvychvstalého Krista. Pápež sv. Pavol VI. raz povedal: „Dnešný svet nepotrebuje len teológov – teoretikov kresťanského života a Božích právd, ale dnešný svet potrebuje predovšetkým svedkov Božej lásky.“ Tak prijmime túto výzvu k svedectvu pekného kresťanského života nielen od Pavla VI., ale i od samotného Pána Ježiša Krista. Nech aj cez nás druhí uveria v Krista, nech je svet lepší.