21. januára 2022

Vydáš sa na cestu?

Zamyslenie na 4. adventnú nedeľu  Lk 1, 39-45

Milovaní mladí priatelia, dnes slávime 4. adventnú nedeľu, čo nám ukazuje to, že sviatky Narodenia nášho Pána Ježiša Krista – Vianoce, sú už naozaj blízko. Advent je pre nás pozvaním k radostnému očakávaniu Narodenia Pána, avšak dnešné evanjelium nám ukazuje ešte na jeden dôležitý aspekt nášho kresťanského života, ktorým je vykročenie na cestu. Vzorom nám je Matka nášho Pána – Panna Mária, ktorá sa napriek tomu, že sa nachádza v požehnanom stave, vydáva na cestu za Alžbetou. Evanjelista Lukáš nám to uvádza slovami: V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.“ (Lk 1,39-41)

Mária sa ponáhľa v ústrety Alžbete nehľadiac na prekážky. Zaiste mala vo svojom živote rôzne obavy a strachy, ale napriek tomu sa ponáhľajúc vydáva na cestu. Mária má jasný cieľ – túžba zdieľať radosti, aj starosti spolu s Alžbetou. Mária vďaka svojej horlivosti, obetavosti, pokore a túžbe nehľadí na prekážky, ale vychádza na cestu v ústrety Alžbete. Tieto nadchádzajúce dní sú aj pre nás pozvaným k tomu, aby sme vykročili na cestu v ústrety našim bratom a sestrám vo vedomí, že sám Náš Pán je našou oporou. Ježíš sa aj v týchto dňoch chce rodiť v našich vzťahoch, uprostred okolností, v ktorých sa nachádzame, uprostred temnoty našich dní. On je ten, ktorý chce prežiariť každú temnotu nášho srdca a prežiariť ju svojim svetlom. Svetlom, ktoré nie je možné zahasiť, umlčať a ako my dnes už vieme, dokonca ani zabiť.

Je len na nás, či sa vydáme aj my na túto cestu dobrodružstva s Ježišom. On je pripravený a ochotný nás na tejto ceste viesť a sprevádzať svojim Duchom. Skúsme aj my v týchto najbližších sviatočných dňoch uvažovať nad tým, aká nesmierna je Božia láska voči nám. Práve táto Láska je tá, ktorá nás pohýna vpred, napriek ťažkostiam našich dní. Akokoľvek by boli naše ťažkosti veľké, tak je tu istota, že Božia Láska je ďaleko väčšia. Nech je nám Panna Mária vzorom na ceste nášho života. Prajem nám všetkým požehnaný zvyšok adventného obdobia a vianočnú radosť z narodenia Nášho Pána Ježiša Krista.