19. apríla 2024

Poslanie

Zamyslenie na 2. adventnú nedeľu Mk 1, 1-8

Milovaní priatelia, prežívame adventný čas a v dnešnú druhú adventnú nedeľu nám evanjelista Marek ponúka obraz Jána Krstiteľa. Môžeme vidieť spôsob života a misiu tohto veľkého muža Jána Krstiteľa. Evanjelium nám ho opisuje ako toho, ktorý nosí odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok, jedáva kobylky a lesný med. Ján žije svoje poslanie na púšti. Nič veľkolepé ani majestátne, a predsa za ním prichádzajú ľudia, aby sa vyznávali z hriechov a dali sa pokrstiť. Môžeme povedať, že Ján našiel svoje poslanie na púšti v ohlasovaní krstu pokánia, odpustenia. V čom ale spočíva jeho veľkosť? V tom, že napriek všetkému ukazuje na Ježiša: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“ (Mk 1, 7-8) Ján sa týmto stáva naplnením Izaiášovho proroctva: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.“ (Mk 1, 2) Ján ostáva verný poslaniu, ktoré má od Pána.
Boh má aj pre teba životné poslanie, misiu. Vieš, aké je tvoje poslanie? Aj v tomto čase adventu a radostného očakávania Krista máme priestor na to, aby sme sa stíšili a objavovali to, čo Pán pripravil pre nás, čo pripravil tým, ktorí Ho milujú. Boh je verný svojim prisľúbeniam. Je len na nás, či sme ochotní hľadať poslanie, ktoré nám pripravil Pán. Prajem nám požehnaný adventný čas, na konci ktorého nás nanovo naplní radosť z toho, že Mesiáš sa každý deň chce rodiť v našich životoch, v našom poslaní uprostred situácií a okolností, ktoré žijeme. Je na nás, či sme ochotní prijať pozvanie k životu s Ním, čím sa náš život môže stať veľkým dobrodružstvom. On je pripravený, a čo ty?