24. júna 2024

Božia dôvera voči nám

Zamyslenie na nedeľu Najsvätejšej Trojice, Mt 28, 16-20

Kedy ste mali naposledy nejakú pochybnosť? Nebolo to tak dávno, však? Neistota voči vonkajším okolnostiam, ktoré nemáme pod kontrolou, ale aj voči tomu, či zvládneme situáciu a či sa správne rozhodneme, je súčasťou našich životov. A potom sú aj veci, ktoré sa priečia tomu, na čo sme zvyknutí. Sú nadprirodzené. Niet divu, že niektorí učeníci v dnešnom evanjeliu pochybovali.

Ježiš však na to reaguje paradoxne. Prejavuje veľkú dôveru. Pristupuje k učeníkom a všetkých, aj tých, ktorí pochybovali, posiela. Hovorí: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 18-20)

Aká veľká je Ježišova láska voči nám, že z nás napriek našej slabosti robí svojich spolupracovníkov, ba čo viac, sme Jeho bratia a sestry. Spolu s Ním sme pozvaní a poslaní niesť Božie kráľovstvo. Dôveruje nám a vyzbrojuje nás tým, čo k tomu potrebujeme. Sv. Pavol v liste Rimanom hovorí: „Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: ,Abba, Otče!´“ (Rim 8, 15) Duch Svätý je našou silou, pomocou a povzbudením. Je Tešiteľ, Duch Pravdy. Je tu, aby rozptýlil každú pochybnosť a ukázal správny smer pre naše rozhodnutia. Dôvodom neistoty človeka býva zameranie na seba, svoje schopnosti či neschopnosti, na negatívne okolnosti, či prílišné ohľady voči iným. Najsvätejšia Trojica nás pozýva hľadieť vyššie. Netvoriť si na zemi „bôžikov“, ktorých by sme sa báli, ktorí by nás zotročovali. Otec, Syn a Duch Svätý nás pozývajú tvoriť spoločenstvo s Nimi, zamerať svoj život na Nich. Slovami Mojžiša v knihe Deuteronómium: „Dnes teda vedz a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi; iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia, ktoré ti ja dnes predkladám, aby dobre bolo tebe i tvojim synom po tebe a aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.“ (Dt 4, 39-40)

Sv. Ján Pavol II. hovorí: „Nebojte sa, Boh je väčší od vašich váhajúcich sŕdc!“ Prosme o milosť uctievať Pána, zamerať sa na Neho, odpovedať na lásku a dôveru, ktorou nás zahŕňa.