24. júna 2024

Hľa, Baránok Boží

Zamyslenie na 2. nedeľa v Cezročnom období; cyklus „A“; Jn 1, 29-34

Drahí mladí priatelia! Isto si niekedy radi pozriete nejaký dobrý film, ktorý v sebe nesie krásne posolstvo či skrýva hlboké myšlienky, nad ktorými sa oplatí pouvažovať. V každom filme hrajú rôzni herci, ktorí stvárňujú rozličné postavy, hrdinov celého filmového príbehu. Každý film má svoje hlavné, ale aj vedľajšie postavy. Úlohou všetkých hercov je podať čo najlepší výkon a čo najreálnejšie zahrať svoje filmové úlohy. Úlohou vedľajších postáv je byť v úzadí a nechať vyniknúť hlavnú postavu v tom danom príbehu.

O čosi podobné ide aj v novozákonnom evanjeliovom príbehu. Hlavnou a centrálnou postavou celého Nového zákona je jednoznačne Ježiš Kristus, Boží Syn. Jednou z tých vedľajších postáv je aj sv. Ján Krstiteľ. Ján strávil asi 20 rokov na púšti v modlitbe, pôste a rozjímaní nad spismi Starého zákona. Ešte možno sám nevedel, čo ho čaká. Neskôr ho Boh viedol k Jordánu a začal krstiť ľudí krstom pokánia na odpustenie hriechov. Možno prešli dni, týždne či mesiace a Pánov Pomazaný sa neukázal. Ján pozorne skúmal každého muža, ktorý prišiel dať sa pokrstiť. Konečne prišiel ten moment, keď ho spoznal a nad ním uvidel holubicu. V Evanjeliu podľa sv. Jána sme dnes počuli udalosť o tom, ako sv. Ján Krstiteľ ukazuje na Pána Ježiša a hovorí: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1, 29) Úlohou sv. Jána Krstiteľa bolo v správnom čase vystúpiť a ukázať na toho, o ktorom predpovedali všetci dávni proroci Starého zákona: Izaiáš, Micheáš a ďalší. Sv. Ján Krstiteľ vydáva svedectvo o Pánu Ježišovi, že je tým prisľúbeným Mesiášom, ktorý mal prísť. Hovorí: „Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím, aby sa on stal známym Izraelu.“ (Jn 1, 30-31)

Každý jeden z nás hráme tú hlavnú postavu v tom svojom celoživotnom filme. Máme sa snažiť túto úlohu zahrať čo najlepšie. Aj my sa máme snažiť podľa príkladu a vzoru Jána Krstiteľa nechať vyniknúť Ježiša Krista, Božieho Baránka v nás a cez nás. Aj našou úlohou je svojim osobným životným svedectvom vydávať svedectvo o Spasiteľovi sveta a prisľúbenom Mesiášovi. Toto si spoločne poprajme, byť denne živým obrazom Ježiša Krista.