24. mája 2024

Kresťanstvo – náboženstvo lásky

Zamyslenie na 7. nedeľu v Cezročnom období v roku „A“, Mt 5, 38-48

Drahí mladí priatelia! Určite poznáte ten pocit krivdy, bolesti či zatrpknutosti, keď vám ktosi ublížil a spôsobil telesnú či duševnú bolesť. Niekedy máme chuť a berieme to ako za povinnosť či naše právo túto krivdu vrátiť a odplatiť sa rovnakým spôsobom, ako nám bolo ublížené. Ženie nás pocit pomsty a nenávisti. Stop!!! Boh nám hovorí dnes čosi iné, aby sme boli „iní“!

V prvom čítaní z knihy Levitikus Pán Boh hovorí svojmu služobníkovi Mojžišovi: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh som svätý! (…) Nenos vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi. (…) Nepomsti sa. (…) Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ (Lev 19, 2.17-18) V druhom čítaní sv. apoštol Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom píše, že „sme chrámom Ducha Svätého“ (porov. 1 Kor 3, 16-17). A nakoniec v dnešnom Evanjeliu podľa sv. Matúša Pán Ježiš v reči na hore blahoslavenstiev dosahuje vrchol svojho morálneho učenia, ktoré je záväzné pre nás všetkých veriacich kresťanov: „Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. (…) Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. (…) Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 39.44-45.48)

Čo nám dnes radí Pán Ježiš, aby sa prerušila takáto zlá a bludná reťaz odviet, vojen a nenávisti? Pán Ježiš nevidí iný spôsob ako sa dopracovať ku skutočnej udatnosti a ďalej sa nepomstiť ako odpustiť svojmu nepriateľovi. Človekovi, ktorý mi ublížil. Ba konca nielen mu odpustiť, ale ho aj milovať. Lepšieho spôsobu niet! Čo však robiť vtedy, keď náš nepriateľ túži ďalej sa proti nám búriť a biť? Podľa obrazného vyjadrenia Pána Ježiša lepšie je nadstaviť mu druhé líce na úder, ako úder vrátiť. Ak totiž protivník vycíti našu dobrotu a odpustenie, spamätá sa a napraví. V tom spočíva tá dokonalosť a svätosť nášho kresťanského života, ku ktorému nás dnes pozýva i vyzýva Pán Ježiš. K milosrdnej a odpúšťajúcej láske. Lebo „Boh je láska,“ píše evanjelista Ján vo svojom Prvom liste (1 Jn 4, 8). Aj nás všetkých pozýva k tejto láske, ktorú nám viditeľne zjavil v osobe svojho Syna, Ježiša Krista. Láska spočíva v horlivom konaní dobra nielen tým, ktorí sú voči nám dobrí a láskaví, ale aj, a predovšetkým voči tým, ktorí sú nám nesympatickí a nie sú k nám dobrí, ba dokonca nám aj ublížili. K tomu sa dopracoval dnes Pán Ježiš a predkladá túto výzvu lásky nám všetkým veriacim kresťanom. Veď podľa toho všetci spoznajú, že sme kresťanmi, keď sa budeme navzájom milovať. Nie je to jednoduché, ale celý život máme na to, aby sme sa učili milovať tých druhých. Aj svojich nepriateľov!