21. februára 2024

Animátori píšu mladým: Potrebujeme odvahu

“Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať, s mocou vyháňať zlých duchov” Mk 3, 13 – 14

Spomedzi množstva ľudí, ktorí nasledovali Ježiša, boli jeho učeníkmi, si Ježiš sám vyvolil tých, ktorých chcel a ustanovil ich za apoštolov. Ich poslal ohlasovať Božie kráľovstvo v jeho mene. Dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi ako aj moc uzdravovať. Ježiš ich nevybral preto, že by boli iní ako ostatní, že boli dokonalí, neboli vybratí pre svoje vzdelanie, majetok či vysoké spoločenské postavenie. Nebolo nič, čo by ich odlišovalo od iných. Boli to obyčajní muži, ktorí nijak nevynikali, v minulosti boli rybármi, vyberačmi daní či dokonca aj prenasledovatelia kresťanov. Oni sa však rozhodli zanechať svoju minulosť, všetkého sa vzdať a kráčať za Kristom. Napriek ich minulosti, slabosti a nedokonalosti ich Ježiš povolal, zmenil ich životy, naučil ich všetko, napllnil ich svojou silou a dal im moc konať zázraky v Jeho mene.

Aj dnes nás Ježiš povoláva, aj dnes nám ponúka možnosť kráčať za Ním, byť jeho učeníkmi, ohlasovať Božie kráľovstvo a konať v mocnom mene Ježiš. Častokrát však máme strach a bojíme sa vykročiť na cestu s Ním, bojíme sa odpovedať na Jeho volanie, vyhovárame sa, že sme slabí, že to nedokážeme, pýtame ako by Boh mohol konať cezo mňa a tak ostávame v svojej komfortnej zóne a nemáme odvahu povedať svoje áno. Boh si veľmi rád povoláva maličkých. On nehľadí na našu slabosť, ale na našu ochotu. Ak sa mu odovzdáme a dáme mu svoje áno, On začne pretvárať naše srdcia, naplní nás svojím Duchom, bude nás viesť a hovoriť skrze nás. Lebo to nekonáme my, ale On sám v nás. Preto Vás povzbudzujem, aby ste sa nebáli odpovedať na Jeho volanie, ale nechali sa ním stále viesť a kráčať tam kde Vás On chce mať, lebo skrze Vás môže zachraňovať ľudí vo Vašom okolí a Vaša služba môže priniesť veľké ovocie a požehnanie. (Tomáš, 19)