21. februára 2024

Dnes sa splnilo toto Písmo.

Zamyslenie na 3.nedeľu v Cezročnom období „C“,  Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Milovaní mladí priatelia, v dnešnú nedeľu nám evanjelista Lukáš ponúka opis udalostí Ježišovho vyučovania. Ježiš svojim súčasníkom, ale rovnako aj dnes nám ponúka slovo z knihy proroka Izaiáša: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4, 18-19)

V tejto súvislosti sa skúsme dnes zamyslieť nad tým, čo pre mňa osobne v živote znamená Božie slovo? Rád a často čítam Božie slovo alebo je pre mňa záťažou? Verím Božiemu slovu a je pre mňa v mojom živote živé a účinné alebo je pre mňa iba zhlukom historických udalostí?

Ak je pre mňa Božie slovo naozaj živé a účinné, tak potom aj dnes platí Ježišove slovo: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ (Lk 4,21) Každý deň je pre nás pozvaním k tomu, aby sme žili Ježišove dnes. Aby sme naplnení Duchom Svätým, pod Jeho vedením kráčali na ceste života a tak boli živými svedkami radostnej zvesti evanjelia. Aby sa aj z nás stali ľudia pomazaní k ohlasovaniu evanjelia chudobným – tým ľuďom v našom okolí, ktorí potrebujú počuť, ale predovšetkým zažiť Ježišovu blízkosť, lásku a priazeň. Pánova milosť je blízko nás. Milosť plynúca z Jeho slova, ktoré má moc meniť ľudské životy. Má moc prinášať nádej do beznádeje, radosť namiesto smútku, útechu v bolesti a opustenosti. Boh je Bohom nových šancí a nových začiatkov. On je ten, ktorý aj dnes túži po tom, aby sme boli bližšie pri Ňom. Túži po tom, aby zajatí boli prepustení a slepí mohli vidieť. Veríš tomu? Veríš a dôveruješ Ježišovi? Ježiš chce už dnes konať aj cez teba, On je ten, ktorý sa nebojí tvojej slabosti, práve naopak, chce sa v nej osláviť. Možno práve ty a tvoj život odovzdaný do Božích rúk bude jediným evanjeliom, ktoré prečíta niekto v tvojom okolí, kto potrebuje zažiť, že: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ (Lk 4,21

Prajem všetkým vám aj sebe, aby sa Božie slovo stalo neodmysliteľnou súčasťou našich životov a mohli sme prežívať radosť z toho, že Ježiš je nám blízko. Aby sme uverili moci Jeho slova.