21. júla 2024

POŽEHNANÝ KRÁĽ PRICHÁDZA

Zamyslenie na Palmovú (Kvetnú) nedeľu „C“, Lk 19, 28-40

Drahí mladí priatelia! V dnešnú Palmovú či Kvetnú nedeľu počujeme na začiatku svätej omše úryvok z Lukášovho evanjelia o slávnostnom vstupe Pána Ježiša do Jeruzalema. Dobrovoľne prichádza, aby sa o pár dni na Veľký piatok za nás z lásky obetoval na kríži. Zástupy učeníkov mu jasali na slávu: „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ (Lk 19, 38) Sú to veľmi podobné slová, ktoré zvestovali anjeli pri Ježišovom narodení v Betleheme pastierom: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ (Lk 2, 14)

V dnešnej nepokojnej dobe nám chce Pán Ježiš priniesť pokoj do našich sŕdc, vzťahov, rodín, farností, spoločenstiev, jednoducho do celého sveta, najmä na Ukrajinu a do vojnou poznačených krajín sveta. On je Knieža pokoja, Kráľ a Pán slávy. On nás chce znova požehnať a vliať nám novú nádej na krajší zajtrajšok. Aj nás dnes pozýva, aby sme ho znova vyznali, že On je našim jediným Pánom a Kráľom našich sŕdc. Ježiš sa chce s nami radovať i posilňovať nás v našom utrpení. On je vždy s nami. Na prahu Svätého či Veľkého týždňa sa skúsme stíšiť, očistiť od hriechov vo sviatosti zmierenia a tak radostne i pokojne prežiť tie najväčšie sviatky v roku, Veľkú noc. Nech radosť z Pána je vždy našou každodennou silou, ako píše žalmista. Požehnaný Svätý týždeň!